Na całkowity koszt czynności składają się następujące pozycje:

  • Taksa notarialna pobierana przez notariusza zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie - Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej;

  • oraz w przypadku umów takich jak sprzedaż, darowizna, dział spadku, zniesienie współwłasności itp. także:

  • Opłaty sądowe - jeżeli akt notarialny zawiera w swej treści wniosek o wpis do księgi wieczystej, notariusz obowiązany jest pobrać od stron należną opłatę sądową zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sadowych w sprawach cywilnych, a następnie przekazać ją właściwemu Sądowi Rejonowemu (np. ujawnienie prawa własności w księdze wieczystej to 200,00 zł, ale ujawnienie prawa własności w księdze wieczystej nabytego na podstawie dziedziczenia/ działu spadku to 150,00 zł, opłata za założenie księgi wieczystej to 60,00 zł, opłata za wpis służebności/ prawa użytkowania to 200,00 zł);

  • Podatki - notariusz jako płatnik w związku z dokonanymi czynnościami notarialnymi na podstawie odrębnych przepisów pobiera podatek od spadków i darowizn – zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych – zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, a następnie przekazuje pobrane kwoty podatku właściwemu Urzędowi Skarbowemu (np. stawka podatku od umów sprzedaży, dożywocia wynosi 2 % od wartości rynkowej rzeczy lub prawa majątkowego).