Dokumenty niezbędne do podpisania aktu notarialnego:

W każdym przypadku do uzyskania szczegółowej i wiążącej informacji o wymaganych do planowanej czynności dokumentach potrzebny jest numer księgi wieczystej dla nieruchomości/lokalu/ spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu /jeżeli taka księga została założona.

1. SPRZEDAŻ DZIAŁKI:

 • wypis z rejestru gruntów (do uzyskania w Starostwie Powiatowym);
 • zaświadczenie o tym, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją indywidualną (do uzyskania w Starostwie Powiatowym);
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowana przestrzennego bądź braku takiego planu (do uzyskania w Gminie miejsca położenia nieruchomości);
 • zaświadczenie o rewitalizacji (do uzyskania w Gminie miejsca położenia nieruchomości);
 • oraz ewentualnie:
 • mapa z projektem podziału nieruchomości wraz z decyzją Wójta Gminy/Burmistrza zatwierdzającą podział nieruchomości (dokumenty konieczne jeżeli zbywana jest działka co której nastąpił niedawno podział geodezyjny a zmiana ta nie została uwidoczniona dotychczas w księdze wieczystej);
 • wypis z kartoteki budynków (konieczny jeśli przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana budynkiem; do uzyskania w Starostwie Powiatowym);
 • postanowienie spadkowe/ akt poświadczenia dziedziczenia/ postanowienie o dziale spadku (jeżeli były podstawą nabycia a sprzedający nie jest dotychczas ujawniony w księdze wieczystej);
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadku/darowizny/ zniesienia współwłasności (jeżeli były podstawą nabycia zbywanej nieruchomości; w przypadku darowizny/zniesienia współwłasności jeżeli nabycie nastąpiło po 2006 roku);
 • zaświadczenie z Wydziału Meldunkowego Urzędu Gminy, że w danym budynku nikt nie jest zameldowany (konieczny jeżeli przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym);

2. DAROWIZNA DZIAŁKI:

 • wypis z rejestru gruntów (do uzyskania w Starostwie Powiatowym);
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowana przestrzennego bądź braku takiego planu (do uzyskania w Gminie miejsca położenia nieruchomości; oraz ewentualnie:
 • mapa z projektem podziału nieruchomości wraz z decyzją Wójta Gminy/Burmistrza zatwierdzającą podział nieruchomości (jeżeli przedmiotem darowizny jest działka co której nastąpił niedawno podział geodezyjny a zmiana ta nie została uwidoczniona dotychczas w księdze wieczystej);
 • wypis z kartoteki budynków (konieczny jeśli przedmiotem darowizny jest nieruchomość zabudowana; do uzyskania w Starostwie Powiatowym);
 • postanowienie spadkowe/ akt poświadczenia dziedziczenia/ postanowienie o dziale spadku (jeżeli były podstawą nabycia a darujący nie jest dotychczas ujawniony w księdze wieczystej);
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadku/darowizny/ zniesienia współwłasności (jeżeli były podstawą nabycia zbywanej nieruchomości; w przypadku darowizny/zniesienia współwłasności jeżeli nabycie nastąpiło po 2006 roku);

3. SPRZEDAŻ/ DAROWIZNA LOKALU

 • postanowienie spadkowe/ akt poświadczenia dziedziczenia/ postanowienie o dziale spadku (jeżeli były podstawą nabycia a sprzedający/darujący nie jest dotychczas ujawniony w księdze wieczystej);
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadku/darowizny/ zniesienia współwłasności (jeżeli były podstawą nabycia zbywanej nieruchomości; w przypadku darowizny/zniesienia współwłasności jeżeli nabycie nastąpiło po 2006 roku)
 • zaświadczenie z Wydziału Meldunkowego Urzędu Gminy, że w danym budynku nikt nie jest zameldowany (konieczny jeżeli przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym);

4. SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu;
 • postanowienie spadkowe/ akt poświadczenia dziedziczenia/ postanowienie o dziale spadku (jeżeli były podstawą nabycia a sprzedający nie jest dotychczas ujawniony w księdze wieczystej);
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadku/darowizny/ zniesienia współwłasności (jeżeli były podstawą nabycia zbywanej nieruchomości; w przypadku darowizny/zniesienia współwłasności jeżeli nabycie nastąpiło po 2006 roku);

5. TESTAMENT 

 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL/ewentualnie data urodzenia);

6. AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:

 • akt zgonu spadkodawcy;
 • testament spadkodawcy jeżeli został sporządzony;
 • akt stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne);
 • nr PESEL zmarłego (do wglądu dowód zmarłego albo zaświadczenie z Urzędu Gminy/Miasta dotyczące zameldowania spadkodawcy (z którego wynika numer PESEL);
 • namiary (numery ksiąg wieczystych) nieruchomości wchodzących w skład spadku po zmarłym;

7. UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (np. rozdzielność majątkowa):

 • odpis skrócony aktu małżeństwa;

8. OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU/ ODRZUCENIU SPADKU:

 • odpis aktu zgonu spadkodawcy;


          W konkretnym przypadku mogą być potrzebne również inne dokumenty jak Akt Własności Ziemi, wykaz synchronizacyjny, akt zgonu, akt małżeństwa, zezwolenie wierzyciela na wykreślenie hipoteki, Zezwolenie Ministra Spaw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości, zezwolenie Agencji Nieruchomości Rolnych na nabycie nieruchomości bądź dokumenty stanowiące załączniki do umowy zgodnie z art. 7 ust. 7 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.