Zgodnie z art. 1, 3 oraz 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie notariusz dokonuje czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, czyniąc to – co do zasady – w siedzibie Kancelarii, jak również w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. sporządza akty notarialne, w szczególności:
  • umowy darowizny, sprzedaży, zamiany, dożywocia, działu spadku, zniesienia współwłasności, podziału majątku, ustanowienia hipoteki, ustanowienia służebności osobistych, gruntowych, przesyłu, umowy przedwstępne, umowy majątkowe małżeńskie;
  • umowy/akty założycielskie spółek, fundacji, stowarzyszeń oraz innych osób prawnych/jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną;
  • pełnomocnictwa;
  • testamenty;
  • akty prawne, w których dłużnicy poddają się egzekucji;
 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 3. sporządza poświadczenia:
  • własnoręczności podpisu;
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem;
  • daty okazania dokumentu;
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu;
 4. doręcza oświadczenia;
 5. spisuje protokoły;
 6. sporządza protesty weksli i czeków;
 7. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 8. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 9. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 10. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.